احمد ظاهر

شهزاده سمرقندی - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جوانان آسیای میانه بیش از همه از طریق ترانه‌های احمد...

شهزاده سمرقندی - سرآغاز آشنایی با فروغ فرخزاد در آسیای میانه انتشار "تولدی دیگر" توسط انتشار "ادیب" در شهر...