احمد قاضی

او آثاری مانند حماسه گیل‌گمش و رمان دن‌کیشوت را به زبان کردی ترجمه کرده بود. دستور زبان کردی و...