احمد قوام

حمیدرضا یوسفی: پس از رد قرارداد الحاقی گس–گلشائیان از سوی کمیسیون نفت، سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا توانست موافقت انگلیس را...

او در نهضت ملی در سوی شاه ایران قرار داشت. نطق رزم‌آرا و نطق قوام با صدای او از...