احمد والی کرزی

مقامات بلندپايه بسياری از کشورهای جهان، ترور احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان و از چهره‌های...