احمد شاملو

خانه تاریخی احمد شاملو در معرض تخریب قرار دارد. سازمان میراث فرهنگی درصدد است تا این خانه را حفظ...

مجموعه شعر «خط سیاه، متروی لندن»، اشعاری با تم‌های اجتماعی، در جهانی که از استعاره و قصه بی‌بهره...

مجید نفیسی - تنها شاعرى که در آثار او زنى با گوشت و پوست و هویت فردى به نام...

پنج نفر از دوستداران شاعر ملی ایران از جمله دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران بازداشت شدند. درهای...

مجید نفیسی - زمینه پیدایش مفهوم "شاعر ملی" در دوران مشروطه فراهم آمد. نمونه‌های زیادی در تاریخ معاصر از...

فرج سرکوهی - فقر فکری و دوری از معیارهای ژورنالیزم حرفه ای و چنته خالی کین نامه راست رانتی...

علی شریعت کاشانی - شاملو‎ از دید سیاسی پیرو یک نظام مردم‎سالار است؛ از دید اجتماعی خواهان یک جامعه...