احکام فقهی

حسن یوسفی اشکوری − مدعاهای این نوشتار: قرائت‌پذیری اسلام، وجود انواع اسلام، سست بودن ادله مدافعان فرمان کشتار زندانیان...

اکبر گنجی - قم مرکز تولید علم و تمدن‌سازی نیست، مرکز تولید خشونت و سبک زندگی صدها سال قبل...