اختلاس در بنیاد شهید

با گذشت سه سال پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنان سرنوشت نامشخصی دارد. رئیس مجلس می‌گوید که...

نمایندگان مجلس نهم اجازه ندادند گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید عمومی شود. مجلس دهم اما می‌خواهد این...

مجلس نهم پرونده فساد اقتصادی بنیاد شهید را بایگانی کرد. احتمالا اگر حکم حکومتی در کار نباشد، مجلس دهم...

یک عضو هیأت‌ رئيسه هیأت تحقيق و تفحص از بنياد‌ شهيد گفته به غیر از «فساد ۱۷۰۰‌ميليارد ريالی»، مطالب...