اخراج اساتيد

شماری از دانشجویان دانشکده علوم

کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوری ايران گفت دانشگاه‌های اين کشور، "استاد سکولار نمی‌خواهند."


روزنامه اعتماد در شماره...