اخراج خبرنگاران

اخراج دسته‌ جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا در حالی صورت می‌گیرد که این خبرگزاری بارها درباره اخراج کارگران،...