اخراج پرستاران

بیمارستان‌های خصوصی که بیماران مبتلا به کرونا را پذیرش نمی‌کنند، در حال اخراج گسترده پرستاران باسابقه هستند. تنها در...

در روزهای اخیر که ویروس کرونا در ایران شیوع یافته است، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قرارداد پیمانی عاطفه مسعودی،...

چراغی و قاسمی زرنوشه، عضو هیات مدیره نظام پرستاری تهران و از اعضای خانه پرستار تهران دو تن از...