اخراج پناهندگان

سمیه‌ رستم‌پور- بیش از پنجاه نفر مهاجر آفریقایی ساختمانی در دانشگاهِ سنتاً چپ‌گرایِ پاریس هشت را با کمک فعالان...

سیاست‌های ضد مهاجرتی یکی از وعده‌های اصلی احزاب راستگرای افراطی اروپایی است. بخشی از شهروندان اروپایی از این سیاست‌ها...

توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان گفته است تقاضای برخی از پناهجویان افغانستانی که خودشان را از مناطق نسبتا امن...