اخراج پناهندگان افغان از ایران

حمانی فضلی گفت که ایران خواستار دریافت کمک از اتحادیه اروپا برای «نحوه اسکان مجدد» این پناهندگان در...