اخضر ابرهيمی

دفتر اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه

اخضر ابرهيمی، ديپلمات کهنه‌کار الجزايری به عنوان نماينده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در بحران سوریه منصوب...