اداره برق افغان

سرنوشت سه کارگر افغان که از روز یکشنبه در حین کار در ارتفاعات اطراف جیرفت در محاصره برف و...