اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

به گفته مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی ایران، بخشی از داروهای قاچاق...