ادامه تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل شورای شهر تهران

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. دو کارگر بیهوش شدند و کار یکی از...