ادامه تظاهرات ایستاده رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...