ادبيات کودکان

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،

توران ميرهادی از انديشه‌پردازان آموزش و پرورش نوين ايران، نامزد جايزه "يادبود آستريد ليندگرن" در سال ۲۰۱۳ شد.