ادبیات زنان

الهام ملک‌پور - نویسنده‌ نوشتار فراهنجار، زبانی برای نامیدن می‌خواهد و بدنی برای شکل بخشیدن و یاسمن نسا در...

بنفشه حجازی، نویسنده و  پژوهشگر

سوده راد - حضور زنان در صفوف اول اعتراض‌ها در جنبش‌های اخیر خاورمیانه، یکی از ویژگی‌های این خیزش‌های سیاسی...

روت کلوگر، نویسنده و منتقد ادبی آلمانی آمریکایی‌تبار سال گذشته کتابی منتشر کرد با عنوان "آنچه زنان می‌نویسند" که...

سمانه خلیلی - "زنان به گونه‌ای دیگر می‌خوانند" نوشته نویسنده آمریکایی‌تبار آلمانی روت کلوگر (Ruth Klüger) شامل مجموعه مقالاتی‌ست...