اذیت و آزار جنسی زنان در افغانستان

به گزارش روزنامه ۸ صبح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد بررسی و مستندسازی ادعاهای «آزار و اذیت...