ارتشا و تبانی در وزارت نفت

اطلاعات_سپاه_فارس اعلام کرده که یک باند «ارتشا و تبانی معاملات دولتی» را در یکی از مراکز وابسته به...