ارتش آمریکا در عراق

آمریکا شروع به خارج کردن سربازان خود از عراق کرده است. دولت عراق اعلام کرد که پس از پیروزی...

در تابستان گذشته گروه «دولت اسلامی» موصل را تسخیر کرد. در آن زمان ارتش عراق بدون مقاومت از این...