اردوغان و نظام ریاستی

انتخابات محلی همچون دیگر رأی‌گیری‌ها در سال‌های اخیر ترکیه به رقابتی سخت بین گروه‌های سیاسی متفاوت بدل شده و...

با تغییر قانون اساسی، اردوغان از بیشترین اختیارات برخوردار شد اما نه آنچنان که یکه‌تاز باشد. رئیس جمهور ترکیه...