ارکستر فیلهارمونیک پارسی

پیروز ارجمند که مدیریت اجرایی این ارکستر را به عهده دارد گفت که فعالیت ارکستر فیلهارمونیک پارسی توسط بخش...