استاد اقتصاد

گفت‌وگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌ها فرانسه

گفت‌وگو با دکتر جمشید اسدی