استاندار البرز

طاهر طاهری، استاندار البرز به دليل آنچه که «نارضايتی وزارت کشور ايران از عملکردش» اعلام شده، برکنار شد.