استانی شدن انتخابات

در صورت اجرایی شدن این قانون حداقل سی نماینده حق شرکت در انتخابات دور بعدی مجلس را ندارند.

وزارت کشور ایران در تلاش است سهم زنان از نمایندگی مجلس را به ۱۵ درصد برساند. تعداد زنان...

شورای نگهبان بار دیگر به طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایرادهایی گرفته و طرح دیگری را پیشنهاد داده که...