استان آذربايجان غربی

بر اثر انفجار مین‌های کاشته

سرنوشت افسانه و شاهو بایزیدی،

یک دختر ۲۱ ساله و