استان انبار در عراق

یک خودروی حامل مواد منفجره به سمت این ایست بازرسی در شهر النخیب، در ۱۰۰ کیلومتری مرز عراق و...