استان خوزستان

۷۵۰ نفر از کارگران نی‌بر

۱۲۰ کارگر شاغل در کشتی‌سازی

استان خوزستان دارای رودخانه‌های پرآبی مانند کارون است، اما مردم این منطقه از آب لوله‌کشی محروم‌اند و برای تهیه...

بیژن روحانی - پنج تالاب مهم در استان فارس به کلی خشکیده است. تالاب‌های بختگان، پریشان، هرم، هیرم و...