استان هرکزگان

منصورآرامی، نماینده بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد،

شماری از معترضان به جداسازی