استان کرمان و افغان ها

شورای تأمين استان کرمان تصمیم گرفت با تصويب طرحی، حضور افغان‌ها را در اين استان ممنوع کند.