استاکس‌ نت

يک خبرنگار آمريکايی می‌گويد که ساخت استاکس‌نت در سال ۲۰۰۱ آغاز شده و در سال ۲۰۰۶ برنامه هسته‌ای ايران...