استراتژی اوباما

عملیات هوایی آری؛ حملات زمینی هرگز. این قولی بود که اوباما در موضوع مقابله با داعش تکرار کرد. اینک...

کورش عرفانی- آیا در پس برنامه مقابله با داعش، طرح بازتعریف مرزهای خاورمیانه و یا ایده معروف «خاورمیانه بزرگ»...