استراحت

مرکز آمار ایران، آماری از میزان کار و استراحت ایرانیان منتشر کرده است که در آن تناسبی غیرمعمول میان...