استعاره

وفا مهرآیین – مشت بر دهان این و آن زدن استعاره‌ای پرمصرف در گفتار سیاسی جمهوری اسلامی است....

وفا مهرآیین − با نشان دادن روند شکل‌گیری چارچوب مفهومی نژادپرستی می‌توان دست‌کم تا حد زیادی از کوه یخ...

وفا مهرآیین − تصویر قرآنی زن، متناسب با تصویر ایدئولوژیک اسلامی است که منجر به شکل‌گیری حقوق نایکسان‌انگار بین...

وفا مهرآیین − این نوشته درآمدی است بر دیدگاه‌های جرج لیکاف، استاد زبان‌شناسی و علوم شناختی در دانشگاه...

حسین دباغ − جدال بوید با پاتنم، کریپکی و کوون بر سر نظریه ارجاع

حسین دباغ – این مقاله گزارشی به دست می‌دهد درباره بحثی در فلسفه تحلیلی بر سر مفهوم استعاره. در...

حسین دباغ – استعاره چیست؟ چگونه به واقعیت ارجاع‌پذیر است؟ جدال بوید با پاتنم، کریپکی و کوون بر سر...

حسین دباغ − مرجع چیست؟ نسبت جهان و زبان چگونه است؟ چه قسم پدیده‌هایی را یک نظریه ارجاع می‌باید...

حسین دباغ − با وجود استعاره‌ها در صورت بندی نظریه‌های علمی آیا می‌توان همچنان نظریه‌های علمی موجه داشت؟