استعفای محمدعلی نجفی

مسعود سلطانی‌فر از سوی حسن

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران استعفای

در حالی که اغلب رسانه‌های