استفاده بی‌رویه از سموم کشاورزی

نتایج اولیه یک پژوهش بر روی جمعیت حشرات در دنیا حاکی از آن است که گونه‌های حشرات نیز مانند...