استقلال دانشگاه

حسن روحانی در هفتمین جشنواره فارابی از آزادی و استقلال علوم انسانی دفاع کرد و گفت: مداخله در علم...