استقلال کردستان

رئیس پیشین اقلیم کردستان عراق می‌گوید همه‌پرسی استقلال بهانه‌ای به دست ایران و دولت عراق داد که برای تغییر...

محمود صباحی- دلایل کسانی که از ضرورت اعدام سخن می‌گویند از قماش دلایل همان افرادی است که از اراده‌...

خاورمیانه به یک بشکه‌ باروت تمام‌عیار بدل شده است... هیچ منطقه‌ای در تاریخ تا این میزان آبستنِ تضاد و...

محسن کاکارش − مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، با چه انگیزه‌ و بر چه زمینه‌ای دوباره موضوع همه‌پرسی برای...