اسد سیف

دوران رمان‌های عام‌پسند به تدریج به سر می‌رسد. یک پژوهشگر به روشی برای محاسبه تعداد خوانندگان این رمان‌ها دست...

حوزه هنری یکی از قوی‌ترین امپراطوری‌های فرهنگی – ایدئولوژیک ایران است. دوره ریاست محسن مومنی شریف بر آن تمدید...

بهجت امید - نشر باران در تاریخ نشر ادبیات فارسی‌زبان، نقش سندیت بخشیدن به ذهنیت انسان تبعیدی را ایفا...