اسلامگرایان در فرانسه

مارین لو پن، رهبر جبهه ملی فرانسه که یک حزب راستگراست پس از حمله مسلحانه به نشریه «شارلی ابدو»...