اسلام کریموف

مرزهای بین این دو کشور همسایه از دوران جنگ‌های داخلی تاجیکستان تا به حال بسته بود. اسلام کریموف، اولین رئیس‌جمهور...

نورالله محمد رئوف خان بر اساس وعده رئیس جمهور ازبکستان از تبعید به تاشکند بازمی‌گشت که پلیس او را...

شهزاده سمرقندی- خودکامگی شدیدی در آسیای میانه وجود دارد. آیا می‌توان ماتم عمومی مردم ازبکستان برای از دست دادن...