اسلام گرایی

ستنس - توهم فوکو در قبال ایران آینه اشتباهات جدی چند تن از روشفکران چپ دیگر است که نمونه...

دومینیک ۱۷ ساله بود که اسلام آورد و خود را موسی آلمانی نامید. او روایتی به دست می‌دهد...

آنالیزا مرلی - ژیژک می‌گوید که: ما باید، به اتکای یک معیار اخلاقی برتر، از مهاجران حمایت کنیم،...

کمال داوود، نویسنده الجزایری احتمال می‌دهد که گسستن پیوندهای بین غرب و جهان اسلام از نشانه‌های یک جنگ است....

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید گروه طالبان از کودکان در نبردهای مسلحانه استفاده می‌کند.