اسماعيل گرامی مقدم

اين عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، پس از بازداشت در فرودگاه امام خمينی به زندان اوين منتقل شد....