اسماعیل بخشی نماینده کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه

ضاربان پس از اجتماع مردم از محل گریختنند و اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه امروز نیز ادامه دارد.