اسماعیل ختائی

اسماعیل ختائی- صدای موسیقی از رادیویی که نگهبان روشن کرده بود در بند پیچید. من آهنگ‌های هایده را همیشه...