اسماعیل کهرم

مفام سازمان محیط زیست تغییرات اقلیمی و دخالت‌های انسانی از جمله جاده‌سازی و سدسازی را از عواملی می‌داند که...

در نشست پاریس نمایندگانی از ایران حضور دارند. با نابودی تدریجی جنگل‌ها، خشکسالی و خشک شدن تالاب‌ها حکومت ایران...