اسناد تاریخی

چند دهه پيش به علت بازسازی دارالحکومه، اطراف اتاق اسناد مورد اشاره «ديوارکشی»، و اتاق و اسناد آن...

از سرنوشت ۴۷ هزار جلد