اسکناس و مسکوک

با پایان یافتن مرحله طراحی و در صورت تائید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسکناس‌های ۲۰هزار...